Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelés

Minden honlapunk, jelentkezési lapunk használata során a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, nem adjuk ki további fél számára, kivéve abban az esetben, amennyiben az a teljesítéshez szükséges (Pl: tanácsadó kollégák, futárszolgálat a megrendelés kézbesítéséhez).

Néhány weboldalunk böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból (IP cím, látogatás időtartama, stb).
Ezen adatokat  kizárólag jogilag hitelesen indokolt és alátámasztott esetben adjuk át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

A megrendelés vagy feliratkozás folyamán rögzített adatokat a megrendelés teljesítéséhez használjuk fel. Az egyes informatikai rendszerek által leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A hírlevél feliratkozás során megadott adatokat bizalmasan kezeljük, a leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén.
Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti a Kapcsolat menüpontban megadott elérhetőségeken.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. Honlapunk oldalainak böngészésével, esetleges megrendelésének rögzítésével elfogadja az általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

 

Fogalom meghatározások
Az 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban Avtv.) rendelkezik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. A törvény értelmében:
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára.

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.


hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Az adatkezelő megnevezése
Kling Péter egyéni vállalkozó. (székhely: 7191 Hőgyész, Ady Endre u. 15., Cg. 17-09-006673, adószám: 14441345-2-17).
Az adatkezelés jogalapja
A Szolgáltató általi adatkezelésekre az Avtv. 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint a regisztráló Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) alapján kerül sor. Felhasználó önkéntes hozzájárulását a honlap használatának megkezdésével, valamint a regisztrációval adja meg.
Kezelt adatok köre
Az adatkezelő a regisztráció során kötelezően rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli.
A honlapon való regisztráció során meg kell adnia a regisztráló jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy más szervezet megnevezését, a szervezet nevében regisztráló természetes személy vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, meg kell adnia azt az e-mail címet, amelyre a Szolgáltatással kapcsolatos anyagokat küldheti a Szolgáltató, választania kell egy jelszót és megjelölni a szervezet vagy képviselőjének postai címét.
Az adatkezelés célja

A regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok kezelésének célja a Szolgáltatás igénybevevőinek azonosítása, a felhasználó jogosultságainak azonosítása, a Szolgáltatás teljesítésével összefüggésben történő felhasználása, valamint hírlevelek küldése lehetőségének biztosítása.
Az adatkezelő által naplózott, valamint a cookie által a felhasználói szokásokról gyűjtött információk kezelése kizárólag a szolgáltatás üzemeltetésének technikai működőképességét, valamint statisztikai célokat szolgál.
Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

Elektronikus levélcímek felhasználása

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám-) email küldésére.
Az email-címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását és kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére.
Szolgáltató a fentieken túlmenően hirdetéseket nem küld Felhasználók számára.
Nyilvánosságra hozatal, adattovábbítás, adatfeldolgozás
A tudomására jutott személyes adatokat a Kling Munkavédelmi Kft. harmadik személy számára – törvényben meghatározott eseteken kívül – nem adja át. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben.
Adatbiztonság
Az adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.
A Felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei
A honlap Felhasználója bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.
Az adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: 
Levelezési cím: Kling Péter, 1027 Budapest, Vitéz u. 5-7.
Email: info@munkavedelem.biz

A Felhasználó az Avtv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is (1051 Budapest, Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40, további információ: http://abiweb.obh.hu/abi/).

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának lehetősége
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a Szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatvédelmi Nyilatkozatot. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.