Alapvető munkavédelmi tudnivalók

Ha Ön most indít vállalkozást, kérem, mindenképpen olvassa el az alábbi összefoglalót, amely röviden bemutatja Önnek, hogy mik azok az alapvető munkavédelmi tennivalói, amelyek nélkül Damoklész kardjaként lebeg Ön felett a munkavédelmi bírság veszélye.

Ha esetleg most azt gondolja, hogy "a tevékenységünk nem is veszélyes, minek nekünk munkavédelem", olvassa el a "Tévhitek a munkavédelemben" című tanulmányomat.

1. Telephelyengedély

Ha az Ön tevékenysége telephelyengedély köteles és enélkül próbál működni, a 80/1999. (VII.) Korm. Rend. 8.§ (5) alapján "a jegyző a tevékenység engedély nélkül történő gyakorlását azonnal végrehajtható határozattal megtiltja"

2. Munkavédelmi oktatás

Ha Önnek legalább 1 fő alkalmazottja van, akkor a "1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről" (Mvt.) hatálya Önre is kiterjed. Ebben az esetben néhány kötelezettség mindenképpen vonatkozik Önre.

"Mvt. 9. § (1) A törvény hatálya kiterjed minden szervezett munkavégzésre, függetlenül attól, hogy az milyen szervezeti vagy tulajdoni formában történik."

Önnek az alkalmazottak részére munkavédelmi oktatást kell tarta(t)nia, ezt dokumentálni is kell. Ha csak irodai/képernyős munkavégzés van Önöknél, érdemes megnéznie az Önkiszolgáló munkavédelmi oktatás rendszerünket, mert ennek segítségével kollégái egy távoktatási rendszerben kioktathatják saját magukat. Nem kell egy időben egy helyen összegyűjteni őket, hanem felmennek a weboldalra, megnézik az oktatófilmeket, kitöltik a tesztet és a rendszer elküldi nekik az oktatási naplót email-ben. Ki tudja próbálni (regisztráció után 2 oktatást ingyenesen el tudnak végezni próba gyanánt) itt: www.munkavelemioktatas.hu

"Mvt. 55. § (1) A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló
a) munkába álláskor,
b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
d) új technológia bevezetésekor
elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani és szükség esetén időszakonként - a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve - meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.
(2) Az (1) bekezdésben előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható."

Bővebbben a tűz- és munkavédelmi oktatásról.

3. Kockázatértékelés

Önnek a munkavédelmi kockázatértékelést mindenképpen (tevékenységtől függetlenül) kötelező elvégeztetnie, mert

 "Mvt. 54. § (2) A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat...
A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül"

A  kockázatértékelés elmulasztása esetén a felügyelet munkavédelmi bírságot (50.000-10.000.000 Ft) róhat ki - veszélyességi osztálytól függően.

4. Egyéni védőeszköz juttatás

Ha egyéni védőeszközöket használnak (itt a legegyszerűbb dolgokra is gondolni kell, pl. gumkesztyűt kell használnia annak a kollégának, aki a vizes/takarítószeres helyiségek takarítását végzi), Önnek ezek juttatási rendjéről szabályzatot kell készíttetnie:

"Mvt. 56. § Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg.
E feladat ellátása munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül"

5. Orvosi vizsgálat

Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni a munkáltató által foglalkoztatni kívánt személynél a munkavégzés megkezdését megelőzően;

Mvt. 49. § (1) A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha
- foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illetőleg a fiatalkorú egészséges fejlődését károsan nem befolyásolja,
- foglalkoztatása az utódaira veszélyt nem jelent,
- a munkára - külön jogszabályokban meghatározottak szerint - alkalmasnak bizonyult.

Az egészségügyi megfelelőségről előzetes és - a 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletben meghatározott munkakörökben (pl. a képernyős munkavégzésnél évente) - időszakos orvosi vizsgálat alapján kell dönteni.

6. Megelőzési stratégia

Önnek ki kell alakítania egy megelőzési stratégiát.

"Mvt. 54. § (1) g) A munkáltató kötelessége egységes és átfogó
megelőzési stratégia kialakítása, amely kiterjed a munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a

munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására"
"Mvt. 2. § (3) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának módját - a jogszabályok és a szabványok keretein belül - a munkáltató határozza meg"

7. Munkavédelmi szempontból veszélyes gépek üzembe helyezése

A gépek üzembe helyezését Önnek kell írásban elrendelni, miután néhány további feltételnek eleget tett.

Mvt. 21. § (1) Az üzemeltető munkáltató a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetését írásban elrendeli (a továbbiakban: munkavédelmi üzembe helyezés).

Veszélyes gépnek minősül az összes fűrészgép, marógép és gyalugép, targonca, daru, rakodógépek stb.

Üzembe helyezés feltételei:

1. A villamos berendezés érintésvédelmének szabványossági felülvizsgálata (hétköznapi nevén érintésvédelmi mérés), amelyet új villamos berendezés és/vagy új érintésvédelmi berendezés létesítésekor az üzemszerű használatbavétel előtt kell elvégezni.

2. Munkavédelmi szempontú előzetes gépvizsgálat (munkavédelmi szakember végezheti).

(3) A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy . a munkaeszköz, .. megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek, illetőleg teljesíti a 18. § (1) bekezdése szerinti követelményeket. A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

(4) Az előzetes vizsgálat során különösen vizsgálni kell, hogy rendelkezésre állnak-e a létesítést végzők (tervező, kivitelező) nyilatkozatai, a munkavédelmi követelmények kielégítését bizonyító mérési eredmények (érintésvédelem), a munkaeszközre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok, tanúsítványok, a szükséges hatósági engedélyek, az üzemeltetéshez szükséges utasítások.

Mvt. 21. § (7) veszélyes munkaeszközt . annak munkavédelmi üzembe helyezéséig az üzemeltető munkáltató próba- vagy kísérleti jelleggel - kizáró jogszabályi rendelkezés hiányában - legfeljebb 180 nap időtartamra üzemeltetheti.

3. A munkavédelmi üzembe helyezéshez szükséges a gépkönyv vagy kezelési-karbantartási utasítás megléte, valamint a gyártói megfelelőségi nyilatkozat vagy megfelelőségi tanúsítvány, amelyet független, akkreditált minősítő intézet adott ki. (ezt én is be tudom szerezni, keresse webáruházunkban!)

(5) A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter rendeletében meghatározott egyes veszélyes munkaeszközök üzembe helyezésének feltétele továbbá az adott munkaeszköz vizsgálatán alapuló megfelelőségi tanúsítvány.
Mvt. 39. § (1) A gép állandó tartozéka a biztonságos használatához szükséges magyar nyelvű üzemeltetési dokumentáció, amelyet a gyártó, import esetén az importáló, annak hiányában az üzemeltető köteles biztosítani.

4. Ezután öt évente biztonsági felülvizsgálatot kell szakirányú alapképzettségű mv. szakemberrel végeztetni.

Az üzembehelyezésről bővebben.

8. Munkavédelmi szakember kötelező foglalkoztatása

 

I. veszélyességi osztály

II. veszélyességi osztály

III. veszélyességi osztály

1-9 fő

1 fő 2 óra/hét, nem kötelező a munkavédelmi végzettség*

1 fő 1 óra/hét, nem kötelező a munkavédelmi végzettség*

1 fő 1óra/hét, nem kötelező a munkavédelmi végzettség*

10-49 fő

1 fő 2 óra/nap, kf. mv. végzettség

1 fő 1 óra/nap, nem kell végzettség*

1 fő 1óra/nap, nem kell végzettség*

50-500 fő

1 fő 4 óra/nap, kf. mv. végzettség

1 fő 2 óra/nap, kf. mv. végzettség

1 fő 1óra/nap, kf. mv. végzettség

* Munkavédelmi szaktevékenységre nem vonatkozik.

Bővebben

9. Munkavédelmi bírságok

Javaslom, hogy a fent leírt feladatokat saját érdekében végeztesse el a megfelelő szakemberrel (ha Ön nem ismer ilyet, én is tudok segíteni), mert hiányuk az alábbi következményekkel járhat:

Mvt.82.§ alapján (1) A felügyeletek munkavédelmi bírságot (telephelyenként 50.000 Ft-10.000.000 Ft.) alkalmaznak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval szemben.
(2) A munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti különösen

a)  A munkavédelmi üzembe helyezés elmulasztása;
b) A időszakos biztonsági felülvizsgálat elmulasztása;
c) A balesetet okozó gép soron kívüli ellenőrzésének elmulasztása;
d) A kockázatértékelés elmulasztása I. veszélyességi osztályba tartozó munkáltató esetén
e) a szükséges védőberendezések, egyéni védőeszközök működésképtelensége, illetve hiánya;
g) veszélyes munkaeszközzel végzett munka esetén a munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálatának a hiánya is
h) a külön jogszabályok szerint előírt foglalkoztatási tilalom megszegése
i) a megengedett értéket meghaladó expozícióban történő foglalkoztatás

A bírságokról és egyéb jogkövetkeznényekről bővebben.


Ha Önnek a fenti kötelezettségek még nincsenek megoldva, kérem, tekintse meg a felelősségbiztosítással és pénzvisszafizetési garanciával ellátott munkavédelmi szolgáltatáscsomagjainkat a Szolgáltatásaink menüben, vagy mérje fel a munkavédelmi feladatait az automatikus felmérőnkkel, amely rögtön megmutatja, milyen tennivalói vannak.


Kling Péter
munkavédelmi szakmérnök
a kisvállalkozások munkavédelmi specialistája


Hogy Ön is nyugodtan várhassa a munkavédelmi felügyelőket, mérje fel a munkavédelmi feladatait az automatikus felmérőnkkel, amely rögtön megmutatja, milyen tennivalói vannak.
Kitöltés után ajándékba megkapja (letöltheti) a leggyakrabban használt takarítószerek Biztonsági adatlapjait is.